Real Reality Development s.r.o.
Real Reality Development s.r.o. Andreja Kmeťa 15, 036 01 Martin
Real Reality Development s.r.o.
Real Reality Development s.r.o. Andreja Kmeťa 15, 036 01 Martin
Real Reality Development s.r.o.
Real Reality Development s.r.o. Andreja Kmeťa 15, 036 01 Martin
Real Reality Development s.r.o.
Real Reality Development s.r.o. Andreja Kmeťa 15, 036 01 Martin
Vyhľadávanie
V ponuke je 26 nehnuteľností.

Real Reality Development s.r.o., ponúka klientom individuálny prístup a odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach bývania. Medzi naše hlavné ciele patrí zabezpečiť komplexný servis pre klientov, šetriť ich čas ako aj odbúrať zbytočný stres, ktorý vzniká pri získavaní potrebných podkladov k vybaveniu vlastného bývania.

Svojou prevádzkou a rozsahom poskytovaných služieb sa radí medzi špičku na slovenskom trhu.

 


V našej spoločnosti poskytujeme tieto služby:

 

SLUŽBY REALITNEJ KANCELÁRIE:
• sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu a zámeny nehnuteľností
• odborné poradenstvo v oblasti  prevodov vlastníckych práv nehnuteľností
• odborné poradenstvo v oblasti dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti, dane z príjmov, dane z nehnuteľnosti 
• príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodom vlastníckych práv  nehnuteľností
• zabezpečenie všetkých potrebných podkladov pre prípravu zmluvnej dokumentácie k prevodu (list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy, potvrdenie o veku stavby a iné)  ako aj k zriadeniu záložného práva
• vklad do katastra nehnuteľností

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY: (na základe dohody s vybranými partnermi)
• vypracovanie znaleckých posudkov k prevodu vlastníckych práv ako aj k zriadeniu záložného práva (znalec)
• zameranie pozemku, vypracovanie geometrického plánu ( geodetické spoločnosti)
• určovanie nosných priečok pri rekonštrukcii bytov (statik)
• overenie podpisov na zmluvných dokumentoch (notár)
• rekonštrukcie bytov a nehnuteľností (kontakty na spoločnosti, ktoré vykonávajú  stavebno – montážne práce a rekonštrukcie nehnuteľností)
• projektant rodinných domov


FINANCOVANIE:
• odborné poradenstvo v oblasti bankových produktov (HÚ, bezúčelový a účelový spotrebný úver)  pri realizácii investičných zámerov klienta

 

STAVEBNÁ ČINNOSŤ:

 poradenstvo pri zvolení vhodného projektu domu

  stavebný dozor
• konzultácie pri výbere stavebných materiálov
• pomoc pri zvolení financovania výstavby domu

 financovanie výstavby
• dodávka všetkých materiálov
• kompletná výstavba od základov stavby po vybudovanie interiérov

 vedenie detailného stavebného denníka

 vybavenie stavebného povolenia a všetkých dokumentov spojených s legalizáciou stavby

 prekládky vodovodných potrubí a elektrických vedení


 

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ  PORIADOK:

 

I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby poskytované realitnou kanceláriou Real Reality Development s.r.o., (ďalej ako “realitná kancelária”).

1.2 Týmto reklamačným poriadkom realitná kancelária informuje klienta o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, o právach klienta podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb.) a o možnosti alternatívneho riešenia sporov.

1.3 Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v prevádzkarni realitnej kancelárie a je zverejnený na internetovej stránke realitnej kancelárie.

1.4 Realitná kancelária je povinná oboznámiť klienta s obsahom Reklamačného poriadku. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom potvrdzuje svojim podpisom na zmluve o sprostredkovaní alebo rezervačnej zmluve, resp. inej obdobnej zmluve s realitnou kanceláriou (ďalej ako “zmluva”).

 

II.

VYMEDZENIE POJMOV

2.1 Realitná kancelária je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

2.2 Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s realitnou kanceláriou zmluvu o poskytnutí služby a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej ako „klient“).

2.3 Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný klientovi odplatne alebo bezodplatne, najmä sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, poskytovanie realitného poradenstva a ďalších súvisiacich služieb podľa predmetu podnikania realitnej kancelárie zapísaných v obchodnom registri (ďalej ako „služba”).

2.4 Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady služby (ďalej ako “reklamácia”).

2.5 Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny za poskytnutú službu, uplatnením primeranej zľavy z ceny za poskytnutú službu, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie (ďalej ako „vybavenie reklamácie”).

 

III.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

3.1 Realitná kancelária zodpovedá za to, že služba bude poskytovaná klientovi v súlade s Garanciou profesionálnych služieb, ktorá tvorí prílohu tohto Reklamačného poriadku. Realitná kancelária zodpovedá za vady služby po dobu jej poskytovania klientovi.

 

IV.

PODMIENKY A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

4.1 Klient je oprávnený reklamovať kvalitu poskytovanej služby.

4.2 Reklamáciu môže klient uplatniť u realitnej kancelárie kedykoľvek po zistený vady poskytovanej služby v zákonom stanovenej záručnej lehote, inak právo na reklamáciu zaniká.

4.3 Klient môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni realitnej kancelárie. Určená osoba spíše s klientom reklamačný protokol, kópiu ktorého klient obdrží. O prijatí reklamácie je realitná kancelária povinná vydať klientovi potvrdenie.

4.4 V reklamačnom protokole klient uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole klient uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje.

4.5 Realitná kancelária si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby spôsobili:

4.5.1 okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

4.5.2 neposkytnutie súčinnosti klientom pri poskytovaní služby realitnou kanceláriou.

4.5.3 poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií zo strany klienta alebo, ak klient uplatnil reklamáciu po uplynutí doby uvedenej v Ods. 4.2

V.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1 Po prijatí reklamácie je realitná kancelária alebo určená osoba povinná poučiť klienta o jeho právach zo zodpovednosti za vady v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a článku VI. tohto Reklamačného poriadku. Na základe rozhodnutia klienta, ktoré z týchto práv klient uplatňuje je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3. pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30. dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.2 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30. dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú.

5.3 O vybavení reklamácie vydá realitná kancelária klientovi písomný doklad najneskôr do 30. dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

VI.

SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1 Ak má poskytovaná služba vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Realitná kancelária je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje realitná kancelária.

6.2 Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú, ak tým realitnej kancelárií nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady.

6.3 Realitná kancelária môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť klientovi nanovo bezvadnú službu, ak to klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.

6.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má klient právo na výmenu služby za inú alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po odstránení (za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach) alebo pre väčší počet vád (za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby) službu riadne užívať.

6.5 Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z ceny služby. Realitná kancelária vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

6.5.1 odstránením vady poskytovanej služby

6.5.2 výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s klientom

6.5.3 vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy)

6.5.4 uplatnením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby

6.5.5 odôvodneným zamietnutím reklamácie

6.5.6 písomnou výzvou na prevzatie plnenia

VII.

ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

7.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia.

7.2 Spory medzi realitnou kanceláriou a klientom vyplývajúce zo zmluvy alebo súvisiace si zmluvou možno riešiť v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov subjektom alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 

 

 

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ

 

SPOROV

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu hurta-ZVNC-rrd.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

 

 1. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars-ZVNC-soi.sk, adr-ZVNC-soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

 

 1. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

 

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

 2. presné označenie Realitnej kancelárie,

 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

 4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

 5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,

 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

 

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 10. 10. 2017.

 

Osoba poverená vybavovať reklamácie:

Mgr. Dušan Hurta - konateľ